มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

 

 

โรงเรียนวังไกลกังวล ต้นแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (พ.ย.50)

 โรงเรียน วังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมที่เป็นสื่อสอน เด็กนักเรียนที่ดีแห่งหนึ่งของโลก กระทั่งงานแสดงอุปกรณ์การเรียนการสอน และงานสัมมนาระดับนานาชาติด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลกอย่าง “เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2007” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยังต้องเชิญ ขวัญแก้ว วัชโรทัย ในฐานะรองเลขาธิการพระราชวัง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาเล่าให้เหล่าสมาชิกและผู้สนใจฟัง
12 ปี ของการเปิดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล

ปัจจุบันได้กลายเป็นต้นแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดการกับความขาด แคลนทางบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นโครงการเดียวในโลกที่สามารถถ่ายทอดหลักสูตรครบในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานผ่านดาวเทียมไปยังกว่า 3 พันโรงเรียนทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม

69 ปี โรงเรียนวังไกลกังวล

หากนับแล้วโรงเรียนวังไกลกังวลเปิดมานานกว่า 69 ปีแล้ว อยู่ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ ซึ่งมีจำนวนมากที่ไม่มีสถานที่เล่าเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาคารที่พักกองรักษาการณ์วังไกลกังวลให้เป็นอาคารเรียนแทนอาคาร ไม้เก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก อาณาบริเวณมีเนื้อที่ 14 ไร่ ต่อมาสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก ในปี พ.ศ.2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงการบริหารโรงเรียนวังไกลกังวลจากการบริหารโดยมีครูใหญ่เป็น ผู้บริหารด้านวิชาการหัวหน้าแผนกวังไกลกังวล

ในปี พ.ศ.2527 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกับ กรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนสารพัดช่างไกลกังวล เพื่อสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาที่เปิดสอนจะคำนึงถึงอาชีพของท้องถิ่นเป็นสำคัญ มีจำนวนถึง 17 แผนกวิชา อันเป็นการสนองโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปาชีพพิเศษด้วย

ปัจจุบัน โรงเรียนวังไกลกังวลได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นโรงเรียนวังไกลกังวล ขนาดใหญ่ สอนระดับอนุบาล ระดับประถม และระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย แบ่งเป็นเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถม ประมาณ 1 พันคน อาคารเรียนตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษม ส่วนมัธยมต้นและปลาย อาคารเรียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนเพชรเกษม มีนักเรียนประมาณ 1.3 พันคน รวมนักเรียน 2.3 พันคน ส่วนโรงเรียนอาชีวะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อาคารเรียนอยู่ด้านทิศตะวันออกของถนนเพชรเกษม มีการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักเรียนประมาณ 1.7 พันคน

เด็กนักเรียน นอกจากเป็นลูกหลานของข้าราชการและข้าราชบริพารแล้ว ยังเป็นเด็กในพื้นที่ อ.หัวหิน ชะอำ และปราณบุรี หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กเข้ามาเรียนไม่มีการสอบ แต่ใช้วิธีจับสลากจากผู้ปกครองที่มีความประสงค์ ในโรงเรียนแห่งนี้ เด็กจากทุกครอบครัวสามารถเรียนร่วมกัน รู้จักการปรับตัว มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

12 ปี การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จากโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ เมื่อปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ปี 2538 ขวัญแก้ว วัชโรทัย ในฐานะรองเลขาธิการพระราชวัง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เสนอให้กรมสามัญศึกษาจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนตามถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่มีครูไม่ครบทุกกระบวนวิชา อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อการเสริมสร้างยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

ระบบ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิดขึ้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการทำให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคหรือชนบทห่างไกลแล้ว ยังใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ได้ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนและรายการทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2538 เป็นต้นมา ดำเนินการออกอากาศรายการสอนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ตลอดจนรายการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งสถานีรับสัญญาณในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2538 จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 โรงเรียน และขยายสถานีรับในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีละ 800 แห่ง จนครบ 2.5 พันโรงเรียน ในสิ้นปี 2544

ขวัญแก้ว วัชโรทัย ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เห็นความเรียบง่ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระบรมราโชบายให้ เด็กมีความสะอาดกายใจ ทำความดี ช่วยเหลือตัวเอง อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านเรือน ทำความสะอาดห้องเรียน มีระเบียบวินัย นักเรียนโตขึ้นก็จะมีระเบียบวินัย มีการปลูกผัก ปลูกเป็นอุทยานดอกไม้ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และมีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสียงของศิษย์เก่าโรงเรียนวังไกลกังวล

“ถ้ามีใครถามว่า มาจากไหน ให้บอกเขาไปว่า มาจากโรงเรียนบ้านนอกเล็กๆ ที่ชื่อวังไกลกังวล” คติประจำใจของเด็กนักเรียนวังไกลกังวลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับ สั่งต่อเด็กนักเรียนของพระองค์

ภัทธรินทร์ ศิริรัตน์ ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ รองประธานฝ่ายฝึกอบรม มูลนิธิวังไกลกังวล ซึ่งเธอก็เป็นอดีตศิษย์เก่าที่เข้าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 (พ.ศ. 2535) ถึงมัธยมปีที่ 6 ปัจจุบัน ภัทธรินทร์ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะบริหารด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลัง จากศึกษาจบระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ด้านประถมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เธอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามา โดยตลอด เธอเล่าเกี่ยวกับความซาบซึ้งที่ได้เรียนที่โรงเรียนของในหลวง ว่า ทุกปีสมัยก่อน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปรพระราชฐานมาที่วังไกลกังวล หัวหิน เด็กๆ นักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“วันนั้นจำได้ว่าคุณครูให้เข้าแถวเพื่อเฝ้าฯ รอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนนั้นแดดร้อนมาก รอสักพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ มาทักทายอาจารย์ใหญ่ ซึ่งยืนอยู่ข้างๆ ตัวเองพอดี เวลานั้นไม่มีคำบรรยาย เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวรกายสูงสง่ามาก รู้สึกตื้นตันใจมาก

ดิฉันถือเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่ได้เรียนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายว่า ถ้าโรงเรียนวังฯ เป็นโรงเรียนของพระองค์ โรงเรียนอื่นก็เป็นโรงเรียนของพระองค์เช่นกัน การที่หน่วยงานต่างๆ อยากช่วยโรงเรียนของในหลวง เหมือนกับได้ช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศได้ด้วย

อยาก บอกว่าที่มีวันนี้ได้ สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กมีความรู้ แต่สิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่าคือคุณครูที่ต้องทำงานหนักมาก เพราะคุณครูต้องทำสื่อการสอน ต้องตรวจเทปที่ออกอากาศ ถ้าผิดต้องแก้ รู้สึกรักคุณครูเพราะท่านเป็นผู้หล่อหลอมเด็กๆ ให้มีความรู้ ดีใจที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ และได้กลับมาช่วยโรงเรียนอีก”

ที่มา         http://www.childmedia.net/node/256

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: